Общи условия и политика на поверителност

Общи условия за използване на fama1publishing.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на fama1publishing.com по-долу за краткост „уебсайта“.

ФАМА ИГОР ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.  „Аксаков“ 10, ет. 3, ЕИК: 175294524, email: office@fama1publishing.com, моб. тел. 0887314161.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ФАМА ИГОР ЕООД, вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

 1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта са запазени. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на ФАМА ИГОР ЕООД е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

 1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите наУебсайта, ФАМА ИГОР ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни
Гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на Потребителите
Гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: 02 980 25 24
Факс: 02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

ФАМА ИГОР ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Предоставяни услуги

Услугите, предоставяни от ФАМА ИГОР ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Уебсайтът www.fama1publishing.com e електронен магазин, собственост на ФАМА ИГОР ЕООД, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ФАМА ИГОР ЕООД стоки.

3. Ограничаване на отговорността

ФАМА ИГОР ЕООД предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това ФАМА ИГОР ЕООД не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че ФАМА ИГОР ЕООД няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

ФАМА ИГОР ЕООД не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

4. Използване на уебсайта 

Всяко посещение на уебсайта www.fama1publishing.com означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни от ФАМА ИГОР ЕООД по всяко време чрез актуализацията им. Промените са задължителни за всички клиенти и/или Потребители. ФАМА ИГОР ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат заради влязъл в сила нормативен акт. При всеки случай на промяна на Общите условия ФАМА ИГОР ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.fama1publishing.com.

Актуален вариант на условията може да се види по всяко време на адрес www.fama1publishing.com.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ФАМА ИГОР ЕООД.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, невярно, подвеждащо, оклеветяващо, оскърбително, заплашително, малтретиращо, скандално, опозоряващо, вулгарно, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да са материали, установяващи или окуражаващи поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

5. Задължения на Потребителя при регистриране 

Предвид ползването на електронната книжарница fama1publishing.com Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, ФАМА ИГОР ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на Услугите, предоставяни на уебсайта. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между ФАМА ИГОР ЕООД и Потребителя ФАМА ИГОР ЕООД премахва Потребителския му профил и заличава паролата му за достъп. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до office@fama1publishing.com. 

Shipping Icon

Доставка

Цената на доставката е 5.00 лв. за цялата страна, като заявките се обработват всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. ФАМА ИГОР ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя.

Returns Icon

Връщане

В случай че поръчан и заплатен предварително Продукт не може да бъде доставен, Потребителят ще бъде информиран за това и ФАМА ИГОР ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от него, в 14-дневен срок.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на личните данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ФАМА ИГОР ЕООД при ползване от него на електронната книжарница, както и на промяна на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали Потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ФАМА ИГОР ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ФАМА ИГОР ЕООД. ФАМА ИГОР ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от ФАМА ИГОР ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите имат право и могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения (бюлетин/нюзлетър) – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се най-долу във всяко рекламно съобщение, или чрез имейл до legacy@locus-publishing.com.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Цени 

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева (лв.), с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. ФАМА ИГОР ЕООД има правото да променя цените по своя преценка и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в електронната книжарница ФАМА ИГОР ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива. Всички продукти, включително тези в промоция или с намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично упоменато в уебсайта.

Доставка 
Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от ФАМА ИГОР ЕООД начин и от посочения от ФАМА ИГОР ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Цената за доставката е на стойност 5.00 лв. с ДДС за цялата страна, като заявките се обработват всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поръчаните до 15.00 ч. (налични) книги за София се изпращат в рамките на същия ден. Направените до 12.00 ч. (налични) поръчки за страната и чужбина се предават на куриерска служба в рамките на същия ден и се изпълняват на следващия работен ден. Приемат се плащания с наложен платеж.
ФАМА ИГОР ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя. ФАМА ИГОР ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да уведомява предварително Потребителя, при условие че няма промяна в цената, срока и  начина на доставка. ФАМА ИГОР ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение, в случай че това е по вина на куриерската фирма, извършваща доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от ФАМА ИГОР ЕООД обстоятелства.
ФАМА ИГОР ЕООД  доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. ЛОКУС ПЪБЛИШИНГ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
ФАМА ИГОР ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. ФАМА ИГОР ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
ФАМА ИГОР ЕООД  има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или цялата поръчка по своя преценка включително, но само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. ФАМА ИГОР ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на ФАМА ИГОР ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
ФАМА ИГОР ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
В случай че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от ФАМА ИГОР ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и ФАМА ИГОР ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от него, в 14-дневен срок.

Плащане на закупени стоки и услуги

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката независимо дали доставката е безплатна, или не. Заплащането на направените поръчки се извършва в брой с наложен платеж –плаща се на куриера, който доставя продуктите, без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ФАМА ИГОР ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 

Срок за плащане 

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока 

Поръчки, които не са напуснали склада на ФАМА ИГОР ЕООД , могат да бъдат анулирани чрез мейл до office@fama1publishing.com или телефонно обаждане на тел.:  0887314161

Печатни издания, напуснали склада на ФАМА ИГОР ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, непоследователни или обърнати коли, повредени корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на ФАМА ИГОР ЕООД .